مواد اولیه
ماشین آلات و تجهیزات
پرسش و پاسخ
مشاوره
گریدهای پلی‌پروپیلن

گریدهای پلی‌پروپیلنانواع گریدهای پلی‌پروپیلن و شرکت‌های تأمین‌کننده
 


 

گریدهای پلی‌پروپیلن پتروشیمی مارون

                         
پتروشیمی مارون      
گرید PP نوع PP MFI(230°C-2.16 Kg) کاربرد
T2101F هموپلیمر ۳.۵ ترموفرمینگ
ADXP680 هموپلیمر ۳.۵ اکستروژن
ADXP699 هموپلیمر ۳.۵ اکستروژنBOPP
ADXP770 هموپلیمر ۴۵ ورقه نازک قالبگیری تزریقی
V 2400 G هموپلیمر ۱۵ قالبگیری تزریقی
EP1 X 35 AF رندوم کوپلیمر ۸ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
EP1 X 30 F رندوم کوپلیمر ۸ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
EP1 X 35 HF رندوم کوپلیمر ۸ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
RCXP 598 رندوم کوپلیمر ۹ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
RCXP 599 رندوم کوپلیمر ۹ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
EP2 S 29 B کوپلیمر رندوم ۱.۸ اکستروژن و قالبگیری دمشی
EP2 S 30 B کوپلیمر رندوم ۱.۸ اکستروژن و قالبگیری دمشی
EP2 S 12 B کوپلیمر رندوم ۱.۸ اکستروژن و قالبگیری دمشی
EP2 C 37 F کوپلیمر رندوم ۶ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
EP2 C 30 F کوپلیمر رندوم ۵-۶ ریخته‌گری و فیلم های Tubular
EP2 YX 29 GA کوپلیمر رندوم ۱۰ قالبگیری تزریقی
EP2 Z 29 G کوپلیمر رندوم ۲۵ قالبگیری تزریقی
EP2 X49 GA کوپلیمر رندوم ۱۰ قالبگیری تزریقی
Moplen MR230C کوپلیمر رندوم <0.3  
C 30 G هموپلیمر ۶ قالبگیری تزریقی
C 30 S هموپلیمر ۶ الیاف
D 50 S هموپلیمر ۳ اکستروژن و ترموفورمینگ
F 30 G هموپلیمر ۱۲ قالبگیری تزریقی
F 30 S هموپلیمر ۱۲ الیاف
F 79 S هموپلیمر ۱۳ الیاف
H 22 S هموپلیمر ۳۷ الیاف
H 32GA هموپلیمر ۳۵ قالبگیری تزریقی
H 39 S هموپلیمر ۳۵ الیاف
Q 30 P هموپلیمر ۰/۷ اکستروژن و ترموفورمینگ
S 28 C هموپلیمر ۲/۱ BOPP
S 28 F هموپلیمر ۲ BOPP
S 30 G هموپلیمر ۱/۸ قالبگیری تزریقی
S 30 S هموپلیمر ۱/۸ اکستروژن و ترموفورمینگ
S 38 CA هموپلیمر ۲/۱ BOPP
S 38 F هموپلیمر ۲ BOPP
S 38 FA هموپلیمر ۲/۱ BOPP
T 28 C هموپلیمر ۳ BOPP
T 28 F(HP 525 G) هموپلیمر ۳ BOPP
T 30 G هموپلیمر ۳/۲ الیاف
T 30 S(HP 550 J) هموپلیمر ۳/۲ الیاف
T 30 SW هموپلیمر ۳/۲ الیاف
T 31 SE هموپلیمر ۳/۸ اکستروژن و ترموفورمینگ
T 36 F هموپلیمر ۳/۲ BOPP
T 38 CA هموپلیمر ۳ BOPP
T 38 F هموپلیمر ۳ BOPP
V 29 G هموپلیمر ۱۸ قالبگیری تزریقی
T 50 G هموپلیمر ۳ الیاف
V 30 G هموپلیمر ۱۶ قالبگیری تزریقی
V 30 S هموپلیمر ۱۶ الیاف
V 79 S هموپلیمر ۲۱ الیاف
X 30 G هموپلیمر ۹ قالبگیری تزریقی
X 30 S هموپلیمر ۹ قالبگیری تزریقی
YD 50G هموپلیمر ۰/۳ اکستروژن و ترموفورمینگ
YF 39S هموپلیمر ۱۲ الیاف
YS 32S هموپلیمر ۲ اکستروژن و ترموفورمینگ
YX 37F هموپلیمر ۹ اکستروژن و ترموفورمینگ
Z 21 S هموپلیمر ۲۵ الیاف
Z 30 G هموپلیمر ۲۵ قالبگیری تزریقی
Z 30 S هموپلیمر ۲۵ الیاف
Z 69 S(HP 552 R) هموپلیمر ۲۵ الیاف
EPD 60 R کوپلیمر ۰/۴ اکستروژن
EPQ 30 M کوپلیمر ۰/۸ اکستروژن،فیلم دمشی
EPQ 30 RF کوپلیمر ۱/۳ اکستروژن، فیلم دمشی
EPS 31 HP کوپلیمر ۱/۳ اکستروژن
EPT 30 M کوپلیمر ۳/۵ قالبگیری تزریقی،ترموفرمینگ
EPT 30 U کوپلیمر ۳/۵ قالبگیری تزریقی
EPT 30 R کوپلیمر ۳/۵ قالبگیری تزریقی
EPC 30 R کوپلیمر ۷ قالبگیری تزریقی
EPC 31 H کوپلیمر ۶ قالبگیری تزریقی
EPC 31 HR کوپلیمر ۶ قالبگیری تزریقی
EPF 31 HA کوپلیمر ۱۲ قالبگیری تزریقی
EPF 31 HR کوپلیمر ۱۲ قالبگیری تزریقی
EPV 31 RA کوپلیمر ۲۱ قالبگیری تزریقی
EPYH 31 U کوپلیمر ۴۲  قالبگیری تزریقی(T.W)
EPH 31 RA کوپلیمر ۴۰ قالبگیری تزریقی(T.W)
EP YH 31 U کوپلیمر ۴۲ قالبگیری تزریقی
EP YS 30 RE کوپلیمر ۱/۳ اکستروژن
EPN 31 MA کوپلیمر ۱۰۰ قالبگیری تزریقی(T.W)
sP151 کوپلیمر ۳/۵ قالبگیری تزریقی(T.W)
SP 179 کوپلیمر ۸ قالبگیری تزریقی(T.W)
BA 238 G3 کوپلیمر ۱۲ گرید سپر
گریدهای پلی‌پروپیلن پتروشیمی جم

                    
پتروشیمی جم      
گرید PP نوع PP MFI(230°C-2.16 Kg) کاربرد
HP525J هموپلیمر ۳ BOPP
 HP550J هموپلیمر ۳/۲ اکستروژن،ترموفرمینگ
HP552R هموپلیمر ۲۵ اکستروژن الیاف
HP564S هموپلیمر ۴۰ اکستروژن الیاف
RP340N کوپلیمر رندوم ۱۰ قالبگیری تزریقی، اکستروژن ورق
RP340R کوپلیمر رندوم ۲۵ قالبگیری تزریقی،قالبگیری بادی
 EP440G کوپلیمر ضربه پذیر ۱/۳ ترموفرمینگ،قالبگیری بادی اکستروژنی
EP440L کوپلیمر ضربه پذیر ۶ قالبگیری تزریقی
EP432L کوپلیمر ضربه پذیر ۶ قالبگیری تزریقی
EP548R کوپلیمر ضربه پذیر ۲۱ قالبگیری تزریقی
گریدهای پلی‌پروپیلن پتروشیمی پلی‌نار


پتروشیمی پلی نار      
گرید PP نوع PP MFI(230°C-2.16 Kg) کاربرد
P-SIF-30 هموپلیمر ۳ اکستروژن
P-F-040 هموپلیمر ۴ ترموفورمینگ، مونوفیلامنت، نخ
P-SF-060 هموپلیمر ۶ اکستروژن(مونوفیلامنت، نخ )
P-SI-080 هموپلیمر ۸ قالبگیری تزریقی
P-FI-090 هموپلیمر ۱۰ قالبگیری تزریقی
P-I-110 هموپلیمر ۱۲ قالبگیری تزریقی
P-FI-160 هموپلیمر ۱۶  اکستروژن الیاف
P-YI-180 هموپلیمر ۱۸ اکستروژن الیاف
P-YI-220 هموپلیمر ۲۲ اکستروژن الیاف
P-YI-250 هموپلیمر ۲۵ اکستروژن الیاف
P-YI-300 هموپلیمر ۳۰ قالبگیری تزریقی، اکستروژن
P-YI-350 هموپلیمر ۳۵ اکستروژن
P-CR-380 هموپلیمر ۳۵-۴۰  گریدهای پلی‌پروپیلن پتروشیمی شازند اراک


                 
پتروشیمی شازند اراک      
گرید PP نوع PP MFI(230°C-2.16 Kg) کاربرد
F20S هموپلیمر ۱۱ فیلامنت، نخ
F39S هموپلیمر ۱۲ الیاف، فیلامنت
  HP554N هموپلیمر ۱۲ پارچه‌های غیربافته
HP500N هموپلیمر ۱۲ الیاف، فیلامنت
V30S هموپلیمر ۱۸  پارچه‌های غیربافته
HP554P هموپلیمر ۱۸  پارچه‌های غیربافته
HP552R هموپلیمر ۲۵ فیلامنت، پارچه‌های غیربافته
H30S هموپلیمر ۳۵ قالبگیری تزریقی
HP562R هموپلیمر ۲۵ spun bonding
 HOXP2004 هموپلیمر ۳۵ spun bonding
 HP565S هموپلیمر ۳۸ پارچه های بافته شده
EP2S34F هموپلیمر ۱/۸ قالبگیری تزریقی
Q30G هموپلیمر ۰/۷ قالبگیری تزریقی
HP500J هموپلیمر ۳/۲ قالبگیری تزریقی
HP500L هموپلیمر ۶ قالبگیری تزریقی
HP500M هموپلیمر ۸ قالبگیری تزریقی
HP502N هموپلیمر ۱۲ قالبگیری تزریقی
HP500P هموپلیمر ۱۶ قالبگیری تزریقی
Z11G هموپلیمر ۲۵ قالبگیری تزریقی
HP300R هموپلیمر ۲۶ قالبگیری تزریقی
 HP648S هموپلیمر ۳۵ قالبگیری تزریقی
D60P هموپلیمر ۰/۳ قالبگیری دمشی و ترموفورمینگ
HP501D هموپلیمر ۰/۷ قالبگیری دمشی و ترموفورمینگ
S60D هموپلیمر ۱/۸ قالبگیری دمشی و ترموفورمینگ
 HP500H هموپلیمر ۱/۸ قالبگیری دمشی و ترموفورمینگ
 HP640H هموپلیمر ۲ قالبگیری دمشی و ترموفورمینگ
 T31SE هموپلیمر ۳/۲ قالبگیری دمشی و ترموفورمینگ
S30SW هموپلیمر ۱/۸ مونوفیلامنت و نخ
S33LS هموپلیمر ۱/۸ مونوفیلامنت و نخ
HP502H هموپلیمر ۱/۸ قالبگیری تزریقی
HP550J هموپلیمر ۲/۳ مونوفیلامنت و نخ
HP510L هموپلیمر ۶ مونوفیلامنت و نخ
S28F هموپلیمر ۱/۸ BOPP
 S38F هموپلیمر ۱/۸ BOPP
 S38FT هموپلیمر ۱/۸ BOPP
 T36F هموپلیمر ۲/۵ BOPP
 X30S هموپلیمر ۹ CAST FILM
EP2X83CI کوپلیمر ۱۰ قالبگیری تزریقی
EP2YX29GA کوپلیمر ۱۰ قالبگیری تزریقی
RP340R کوپلیمر ۲۵ قالبگیری تزریقی
RP210M کوپلیمر ۶ قالبگیری دمشی و ریخته‌گری
RP310M کوپلیمر ۸ قالبگیری دمشی و ریخته‌گری
 RP316M کوپلیمر ۸ قالبگیری دمشی و ریخته‌گری
EP2 S 34 F کوپلیمر ۱/۸ BOPP
RP129K کوپلیمر ۵ BOPP
EP3 X 37 F کوپلیمر ۸ BOPP
ARP230 کوپلیمر ۰/۲ اکستروژن
 EP2X83CE کوپلیمر ۱/۸ اکستروژن
RP210G کوپلیمر ۱/۸ اکستروژن
RP240G کوپلیمر ۱/۸ اکستروژن
RP270G کوپلیمر ۱/۸ اکستروژن
EPD60R کوپلیمر ضربه‌پذیر ۰/۳۵ اکستروژن
EP310D کوپلیمر ضربه‌پذیر ۰/۸ اکستروژن
EPYS30RE کوپلیمر ضربه‌پذیر ۱/۳ اکستروژن
EPS30R کوپلیمر ضربه‌پذیر ۱/۵ تزریق
EP200K کوپلیمر ضربه‌پذیر ۳/۵ تزریق
EP300K کوپلیمر ضربه‌پذیر ۳/۵ تزریق
EP540L کوپلیمر ضربه‌پذیر ۶ تزریق
EPC40R کوپلیمر ضربه‌پذیر ۷ تزریق
EP440N کوپلیمر ضربه‌پذیر ۱۲ تزریق
EPF30R کوپلیمر ضربه‌پذیر ۱۳ تزریق
 EP548R کوپلیمر ضربه‌پذیر ۲۱ تزریق
EP740R کوپلیمر ضربه‌پذیر ۲۵ تزریق
EPH31RA کوپلیمر ضربه‌پذیر ۴۰ تزریق
EP548S کوپلیمر ضربه‌پذیر ۴۵ تزریق
EP348U کوپلیمر ضربه‌پذیر ۷۰ تزریق
EP648V کوپلیمر ضربه‌پذیر ۱۰۰ تزریقگریدهای پلی‌پروپیلن پتروشیمی نوید زر شیمی


پتروشیمی نوید زرشیمی      
گرید PP نوع PP MFI(230°C-2.16 Kg) کاربرد
ZH500M هموپلیمر ۹ قالبگیری تزریقی
ZH515MA هموپلیمر ۹ فیلم دمشی
ZH550J هموپلیمر ۳/۲ منوفیلامنت، ترموفورمینگ
ZH561R هموپلیمر ۲۵ اکستروژن
ZH510M هموپلیمر ۹ اکستروژن فیلم نازک
ZH554O هموپلیمر ۱۶ الیاف
ZH550L هموپلیمر ۶ قالبگیری تزریقی
ZH520J هموپلیمر ۳/۱ کواکستروژن فیلم BOPP
ZH552R هموپلیمر ۲۵ الیاف
ZH554N هموپلیمر ۱۲ الیاف
ZR230C کوپلیمر رندوم ۰/۳۵ قالبگیری دمشی، اکستروژن
ZB332C بلاک کوپلیمر ۰/۳۵ قالبگیری دمشی، اکستروژن
ZB332L بلاک کوپلیمر ۷ قالبگیری تزریقی

فرم ارسال نظر

ارسال نظر

نام:
 
آدرس ایمیل:
پیام:
 
    
عبارت امنیتی:
 

نظرات

موردی یافت نشد !
تصویر موجود نمیباشد